http://www.kdk-group.co.jp JAPANESE HOME ENGLISH HOME
Crystal Units CHINESE HOME
Crystal Filters
Crystal Oscillators TEL: +81-957-55-1313
VCXO/TCXO/OCXO FAX: +81-957-27-4018


Crystal Units          
Series Type Frequency Ranges

Feature

RoHS PDF Spec Modeling

32.768KHz ׿ưҡ

NC-26
NC-38
PIN Type 32.768kHz

 
NC-306 8.0x3.8x2.54mm(306) 32.768kHz

 
NC-146 7.0x1.5x1.4mm 32.768kHz  
CC1V-T1A SMD 8.0x3.7x1.75mm 10Hz - 2.1MHz KHZӡб
T1=-40~85
T2=-40~125
T3=-55~125
 
CC7V-T1A SMD 3.2x1.5x0.90mm 32.768kHz
T1=-40~85
T2=-40~125
T3=-55~125
 
CM7V-T1A SMD 3.2x1.5x0.65mm 32.768kHz
T1=-40~85
T2=-40~125
T3=-55~125

 
CM7V-T1A0.4 SMD 3.2x1.5x0.38mm 32.768kHz


TA=-40~85
0.38

 
CM8V-T1A SMD 2.0x1.2x0.60mm 32.768kHz
TA=-40~85
 

MHz׿ưҡ

HC-49/U
HC-49/T
SX Series
PIN Type  1.8000 - 225.00MHz
6.0000 - 225.00MHz
1.8432 - 100.00MHz


Microprocessor Crystal
( SX-Series
)

UM-1
UM-5
UM-4
PIN Type 4.0000 - 150.00MHz
10.000 - 1500.00MHz
60.000 - 250.00MHz

Fundamental
3rd & 5th Overtone

HC-43U PIN Type: 43U 10.000 - 130.000MHz Funs
10.000 - 100.000MHz 3rd
100.00 - 130.000MHz 5tH
SC-CUT and AT-CUT Crystal
TO-5
TO-8
PIN Type: TO-5
PIN Type: TO-8
10.000 - 100.000MHz SC-CUT Crystal  
HC-49/S3
HC-49/SS
PIN Type 3.2000 - 70.000MHz (49/S3)
8.0000 - 70.000MHz (49/SS)

49/S3(3.5mm High)
49/SS(2.35mm High)

SD3
SSD
SD3/12.9x4.8x4.5mm
SSD/12.9x4.8x3.0mm
3.2000 - 70.000MHz (SD3)
8.0000 - 70.000MHz (SSD)

SD3(4.5mm High)
SSD(3.0mm High)

SD3-LE 
SSD-LE
SD3/12.9x4.8x4.5mm
SSD/12.9x4.8x3.0mm
SSD(T)12.9x4.8x2.6mm
3.5000 - 65.000MHz Low ESR type  
SD3(3) SD3/12.9x4.8x4.5mm 3.5000 - 65.000MHz 3 Lead Type  
KQA SMD 12.4x5.1mm 3.5000 - 65.000MHz SMD foot Pattern  
KQC SMD 11.5x5.15mm 3.5000 - 65.000MHz SMD foot Pattern  
KMG SMD 11.0x5.0mx2.1mm 3.5000 - 65.000MHz Low Frequency, High Reliable Type  
LID SMD 11.8x5.5x2.1mm 3.1550 - 70.000MHz  
MET SMD 7.5x5.0x1.1mm 6.0000 - 100.00MHz  
MAX SMD 7.5x5.0x1.1mm 50MHz~312MHz

AT Fundamental Crystal 

LIM-T SMD 7.5x5.0x1.4mm 5.0000 - 84.000MHz  
TOP SMD 6.0x3.5x1.1mm 8.000 - 67.000MHz  
LAP SMD 6.0x3.5x1.4mm 8.000 - 67.000MHz  
DOT SMD 5.0x3.2x0.8mm 8.000 -170.000MHz
50MHz~200MHz
AT Fundamental Design available
LOT SMD 5.0x3.2x1.0mm 8.000 - 150.000MHz  
GOT SMD 5.0x3.2x1.0mm 8.000 - 80.000MHz ȡ㥳  

SEG

SMD 3.2x2.5x0.8mm 10.000 - 69.999MHz (Fund)
70MHz~200MHz (Fund)
AT Fundamental available
Overtone Frequency also available

SEG-T

SMD 3.2x2.5x0.35mm 16.000 - 90.000MHz (Fund) 0.35mm Thickness
GEG SMD 5.0x3.2x1.0mm 8.000 - 80.000MHz ȡ㥳  
MAS
SMD 2.5x2.0x0.7mm 12.000 - 69.999MHz (Fund)
70MHz~200MHz
AT Fundamental Design available
MAS-T
SMD 2.5x2.0x0.35mm 24.000 - 90.000MHz (Fund) 0.35mm Thickness
BIT
SMD 2.0x1.6x0.5mm 20.000 - 69.999MHz
70MHz~200MHz
AT Fundamental Design available

ͻ徽ư

ϥվڤӡSMD徽ưҡơץ꡼ˡ
KHZȿӡ徽ư
AT-CUTȡʥ᥵ꥹ¡˥ ȯǽӰ衣Ӱ׵˱ѹޤ

Crystal Filters          
Series Type Frequency Feature RoHS PDF Spec Modeling
10M7A/B
10M12A/B
10M20A/B
10M30A/B
16M7A/B
16M12A/B
16M15A/B
21M7A/B
21M12A/B
21M15A/B
21M20A/B
21M30A2/B2
45K7A/B
45K15A/B
45K20A/B
45K30A/B
55K/32A/B
45M15A/B
45M20A/B
45M30A/B
70M15A/B
70M20A/B
70M30A/B
90M15A2/B2
90M20A2/B2
90M30A2/B2

HC-49/U(3)
HC-49/U(3)
HC-49/U(3)
HC-49/U(3)
HC-49/U(3)
HC-49/U(3)
HC-49/U(3)
UM-1(3)
UM-1(3)
UM-1(3)
UM-1(3)
UM-1(3)
UM-1(3)
UM-1(3)
UM-1(3)
UM-1(3)
UM-1(3)
UM-5(3)
UM-5(3)
UM-5(3)
UM-5(3)
UM-5(3)
UM-5(3)
UM-5(3)
UM-5(3)
UM-5(3)
10.700MHz
10.700MHz
10.700MHz
10.700MHz
16.900MHz
16.900MHz
16.900MHz
21.400MHz
21.400MHz
21.400MHz
21.400MHz
21.400MHz
45.000MHz
45.000MHz
45.000MHz
45.000MHz
55.000MHz
45.000MHz
45.000MHz
45.000MHz
70.000MHz
70.000MHz
70.000MHz
90.000MHz
90.000MHz
90.000MHz


A = 2POLE MCF
B = 4POLE MCF
Industrial Standard MCF

* Any Frequencies available by customer request.

 
10M7C/D
10M12C/D
10M15C/D
10M20C/D
10M30C/D
16M7C/D
16M12C/D
16M15C/D
21M7C/D
21M15C/D
21M20C/D
21M30C/D

MF-55/MF-49 10.700MHz
10.700MHz
10.700MHz
10.700MHz
10.700MHz
16.900MHz
16.900MHz
16.900MHz
21.400MHz
21.400MHz
21.400MHz
21.400MHz

C = 6POLE MCF
D = 8POLE MCF

*Package Type MCF

MF-61
MF-57A
MF-76
MF-77
 
MAC SMD 7.5x5.0x1.0mm 21.400MHz~70.000MHz
21.400MHz, 45.000MHz

(21S7A/B,  21S15A/B, 21S20A/B, 21S30A/B, 45S7A, 45S15A, 45S20A, 45S30A)
 
CAM SMD 7.0x5.0x1.0mm 21.400MHz~70.000MHz
21.400MHz, 45.000MHz

(21H7A/B, 21H15A/B, 21H30A/B, 45H7A, 45H15A, 45H20A, 45H30A)
 
CAM 4POLE
SMD 7.0x5.0x1.0mm 21.400MHz~70.000MHz
21.400MHz, 45.000MHz
 70.000MHz, 73.350MHz
4Pole-One-Package Type
(21R7B, 21R15B, 21R20B,21R30B, 45R7B, 45R15B, 45R20B, 45R30B, 70R7B, 70R15B, 70R30B, 73R15B, 73R30B)
 
TAC SMD 6.0x3.5x1.0mm 21.400MHz~45.000MHz
21.400MHz, 45.000MHz

(21U7A/B, 21U15A/B, 21U20A/B, 21U30A/B, 45U7A, 45U15A, 45U20A, 45U30AN/B)
 

ͻ徽ե륿

ϥڤӡSMDե륿 ơץ꡼ˡ
MCFɡ

Crystal Oscillators          
Series Type Frequency Ranges Feature RoHS PDF Spec Modeling

32.768KHz & KHz RANGE TYPE: KHZȯ

KD-3030 SMD 10.5x5.0x2.7mm 32.768KHz
Supply Voltage:1.5V~5.5V
 
OV-7604-C7
(KHz)
SMD 3.2x1.5x1.0mm 32.768kHz    
MIN (KHz) SMD  7.5x5.0x1.4mm 32.768KHz
12KHz-1.8000MHZ (MIN30)
   
MEG (KHz)
SMD 3.2x2.5x1.1mm 32.768KHz
12KHz-1.8000MHZ
 
MOT (KHz)
SMD 2.5x2.0x1.0mm 32.768KHz
12KHz-1.8000MHZ

CMOS/TTL TYPE: åȯ

HAT(W) 14PIN 1.8000 - 67.000MHz (HAT5000)
1.8000 - 25.000MHz (HAT7000)
1.8000 - 80.000MHz (HAT8000)
KHC(W) 14PIN 1.8000 - 67.000MHz (KHC5000)
1.8000 - 80.000MHz (KHC8000)
1.8000 - 80.000MHz (KHC9000)
HHT(W)
HHC(W)
8PIN
8PIN
1.8000 - 67.000MHz (HHT30)
1.8000 - 80.00MHz   (HHC50)
1.8000 - 80.000MHz (HHC90)

MIN SMD 7.5x5.0x1.4mm 12KHz - 170.00MHz  (MIN30)
1.8000 - 170.00MHz  (MIN70)
1.8000 - 67.00MHz   (MIN50)
1.8000 - 50.00MHz   (MIN80)
1.8000 - 80.00MHz   (MIN90)

 


1.000 - 160.000MHz   (MIN40)
1.800 - 160.000MHz   (MIN20)
1.800 - 160.000MHz   (MIN20)


MIN-Y SMD  7.5x5.0x1.4mm 1.8000 - 50.00MHz   Low Current Consumption  
MIT SMD 7.0x5.0x1.4mm 1.000 - 170.00MHz   (MIT30)
1.000 - 170.00MHz   (MIT70)
 
7.0x5.0mm Industrial Standard Size
TAG SMD 6.0x3.5x1.5mm  1.8000 - 50.000MHz     
DUT SMD  5.0x3.2x1.05mm  1.8000 - 160.000MHz (DUT40)
1.8000 - 160.000MHz (DUT20)
1.8000 - 170.000MHz (DUT30)
1.8000 - 170.000MHz (DUT70)
1.8000 - 50.000MHz   (DUT90) 
   
DUT-Y SMD  5.0x3.2x1.05mm 1.8000 - 50.000MHZ     Low Current Consumption 
DEL SMD  5.0x3.2x0.75mm 1.8000 - 50.000MHz
T:0.75mm High
 
MEG
SMD  3.2x2.5x1.1mm 1.8000 - 133.000MHz (MEG48)
1.8000 - 170.000MHz (MEG20)
1.8000 - 170.000MHz (MEG30)
1.8000 - 170.000MHz (MEG70)
 


 
MEG-Y SMD  3.2x2.5x1.1mm 1.8000 - 50.000MHz     Low Current Consumption 
MAG
SMD 2.5x2.0x1.0mm 1.0000 - 133.000MHz  (MAG40)
1.0000 - 166.000MHz  (MAG20)
1.0000 - 200.000MHz  (MAG30)


MOG
SMD 2.5x2.0x1.0mm 1.0000 - 133.000MHz  (MOG40)
1.0000 - 166.000MHz  (MOG20)
1.0000 - 200.000MHz  (MOG30)


MOT
SMD 2.5x2.0x1.0mm 1.8000 - 133.000MHz (MOT40)
1.8000 - 170.000MHz (MOT20)
1.8000 - 170.000MHz (MOT30)
 60MHz~


 
BIZ
SMD 2.0x1.6x0.8mm 1.8000 - 133.000MHz (BIZ40)
1.8000 - 170.000MHz (BIZ20)
1.8000 - 170.000MHz (BIZ30)
 60MHz~
 
 

HIGH PRECISION TYPE: ٥ȯ

MAT SMD  7.5x5.0x1.5mm 1.8000 - 50.000MHz
Tight Stability Type: +-10ppm, +-15ppm
MTT
SMD  7.0x5.0x1.4mm 10.000 - 160.000MHz
60MHz~

Tight Stability Type: +-5ppm, +-10ppm
DTT

SMD  5.0x3.2x1.05mm 110.000 - 160.000MHz
60MHz~

Tight Stability Type: +-5ppm, +-10ppm
MTG
SMD  3.2x2.5x0.95mm 10.000 - 160.000MHz
60MHz~

Tight Stability Type: +-5ppm, +-10ppm
MTO
SMD  2.5x2.0x0.8mm 10.000 - 160.000MHz
60MHz~

Tight Stability Type: +-5ppm, +-10ppm

LVPECL/LVDS TYPE: ưϥȯ

SAS90 SMD 14.0x9.8x6.0mm 170.000-800.00MHz
52.000-160.00MHz

 
CEM SMD 7.5x5.0x1.5mm 25.000 - 270.00MHz
170MHz~270MHz 
75.000 - 270.00MHz
170MHz~270MHz
CEM
CEM-L
TEM
SMD 5.0x3.2x1.4mm 50.000 - 250.00MHz
80.000 - 250.00MHz
 TEM
TEM-L
AEM
SMD 3.2x2.5x1.1mm 40.000 - 250.00MHz (AEM)
60MHz~
40.000 - 250.00MHz (AEM-L)
60MHz~
AEM
AEM-L

SPREAD SPECTRUM TYPE: ڥȥȻȯ

CET SMD 7.5x5.0x1.6mm 8.000 - 170.00MHz
Spread Spectrum Oscillator

ͻ徽ȯ

ϥڤӡSMDȯơץ꡼ˡ
ȯ塞ɡȷʤɡ
ɸŪʶŸ
CMOSϥȯ
LVPECLϥȯ
LVDSϥȯ
ץޥ̥ȯ
Spread SpectrumȻȯ
AT-CUT(᥵ꥹ¡˥׳ȯǽӰ衣ȿӰ׵˱ѹޤ

VCXO/TCXO/OCXO          
Series Type Frequency Ranges Feature RoHS PDF Spec Modeling

CMOS TYPE VCXO:CMOSŰ淿徽ȯ

ACT 14PIN VCXO 1.0000 - 45.000MHz

 
SAT4000 SMD 20.3x13.7x4.8mm 12.000 - 80.000MHz
Fund version Available
 
SAS40 SMD 14.0x9.8x5.5mm 52.000-160.00MHz
Fund version Available
 
CAL SMD 14.0x9.8x3.2mm 52.000 - 80.000MHz
60.000 ~
  Low Noise Type  
COC SMD 7.5x5.0x2.1mm 1.0000 - 80.000MHz
1.0000 - 125.000MHz  (Fund)
60.000 ~

COT SMD 5.0x3.2x1.3mm 1.0000 - 52.000MHz
1.0000 - 125.000MHz (Fund)
60.000 ~

COL
SMD 5.0x3.2x1.4mm 1.0000 - 80.000MHz
1.0000 - 125.000MHz (Fund)
60.000 ~

COB
SMD 3.2x2.5x1.15mm 1.0000 - 90.000MHz  (COB20A)
1.2500 - 125.00MHZ (COB20AX)
60.000 ~

COE
SMD 2.5x2.0x0.9mm 6.12500 - 80.000MHz (COE25FX)
1.5600 - 170.00MHz (COE65FX)

60.000 ~
COH
SMD 2.6x2.0x0.8mm 6.12500 - 80.000MHz (COH25FX)
1.5600 - 170.00MHz (COH65FX)

60.000 ~

LVPECL/LVDS TYPE VCXO:ư Ű淿徽ȯ

SAT6000 SMD 20.3x13.7x4.8mm 12.000 - 170.00MHz
Fund version Available
VCXO  
SAT7000 SMD 20.3x13.7x7.0mm 622.080MHz, 666.51428MHz, 669.32658MHz
Fund version Available
 
SAS60
SAS70
SMD 14.0x9.8x5.5mm 50.000-170.00MHz
170.000-800.00MHz
Fund version Available
 
COP
SMD 3.2x2.5x1.1mm 40.000 - 170.000MHz
60.000 ~
   
Low Noise Type

TCXO/OCXO TYPE: 淿徽ȯ

NTO-801
NTO-802
SMD 11.4x9.6x1.85mm 10.0MHz - 77.7600MHz (801B/802B)
10.0MHz - 77.760MHz (801F/801F)
10.0MHz - 77.760MHz (801T/802T)


 
10.0MHz - 77.760MHz (801S5)
10.0MHz - 77.760MHz (801S3)
10.0MHz - 77.760MHz (801S2)

 
NTO-852
SMD 7.3x5.3x2.5mm

30.0MHz - 77.760MHz(852SL)
30.0MHz - 77.760MHz(852TL)
30.0MHz -77.760MHz(852S3)
30.0MHz - 77.760MHz(852V3)

  (852SL)
  (852TL)
(852S3)
(852V3)
 
QAT SMD 7.0x5.0x3.75mm 10MHz - 52.000MHz
 

SOC

14PIN OCXO 6.4000 - 40.000MHz

SOC-X2

21x21mm DIP OCXO 5.0000 - 26.000MHz

SOC-X3

36x27mm DIP OCXO 5.0000 - 40.000MHz
ͻVCXO/TCXO/OCXO
ϥڤӡSMDȯơץ꡼ˡ
ȯ塞ɡȷʤɡ
Voltage Controlled Oscillators Ű淿徽ȯ
Temperature Compensated Oscillators 淿徽ȯ
Voltage Controlled and Temperature Compensated OscillatorsŰ淿徽ȯ
Oven Controlled Oscillators淿徽ȯ
ɸŪʶŸ
CMOSϥȯ
LVPECLϥȯ
LVDSϥȯ

åץɥȯ

AT-CUTȡʥ᥵ꥹ¡˥׳ȯǽӰ衣ȿӰ׵˱ѹޤ

RTC⥸塼
Series Type Frequency Ranges Feature RoHS PDF Spec Modeling
RV-2123-C2 SMD 5.0x3.2x1.2mm 1Hz ~ 32.768kHz
SPI BUS
 
RV-8564-C2 SMD 5.0x3.2x1.2mm 1Hz ~ 32.768kHz
IIC BUS(400kHz)
 
RV-3029-C2 SMD 5.0x3.2x1.2mm 1Hz ~ 32.768kHz
IIC BUS
 
RV-3049-C2 SMD 5.0x3.2x1.2mm 1Hz ~ 32.768kHz
SPI BUS
 
RV-8523-C3 SMD 3.7x2.5x0.9mm 1Hz ~ 32.768kHz
IIC BUS((1MHz)
 
RV-8564-C3 SMD 3.7x2.5x0.9mm 1Hz ~ 32.768kHz
IIC BUS(400Hz)
 
RV-3029-C3 SMD 3.7x2.5x0.9mm 1Hz ~ 32.768kHz
IIC BUS
 
RV-3049-C3 SMD 3.7x2.5x0.9mm 1Hz ~ 32.768kHz
SPI BUS
 
RV-4162-C7 SMD 3.2x1.5x0.8mm 1Hz ~ 32.768kHz
IIC BUS
 
= Real Time Clock ꥢ롦ࡦå
= Real Time Clock with Temperature Compensationꥢ롦ࡦå

彣̳
Ĺ긩¼ʡĮ340
TEL:+81-957-55-1313    FAX:+81-957-27-4018

ΥȤ˴ؤ뤴䡢礻Ϥޤǥ᡼뤷Ʋ